add Linuxwochen 2010 slides
[slides.git] / linuxwochen2010 / index.html
CommitLineData
f8500076 1<!DOCTYPE html>
2<html>
3<head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
5 <meta name="Author" content="KaiRo - Robert Kaiser">
6 <title>Mozilla ist mehr als Firefox</title>
7 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="slides.css">
8 <script type="text/javascript" src="slides.js"></script>
9 <link rel="contents" href="index.html" title="&Uuml;bersicht">
10 <link rel="index" href="toc.html" title="Inhalt">
11 <link rel="start" href="index.html" title="Beginn">
12<!-- <link rel="first" href="slide_mozilla.html" title="Erste Seite">
13 <link rel="previous" href="slide_xxx.html" title="Vorige Seite"> -->
14 <link rel="next" href="slide_mozilla.html" title="N&auml;chste Seite">
15 <link rel="last" href="slide_end.html" title="Letzte Seite">
16</head>
17<body>
18<div id="header"><div id="header-text">Mozilla ist mehr als Firefox</div>
19 <img id="headerlogo" src="template/header-logo.png" alt="">
20</div>
21<div id="slidenav"><div id="subheader-text">Einleitung</div>
22 <a href="toc.html" accesskey="h">Inhalt</a> ||
23 <a href="index.html" accesskey="B">Beginn</a> ||
24 <span class="nolink">&lt; Zur&uuml;ck</span> |
25 <a href="slide_mozilla.html" id="goNext" accesskey="W">Weiter &gt;</a>
26</div>
27
28<h1>Mozilla ist mehr als Firefox</h1>
29
30<div class="simplebox">
31<span class="hilite"><a href="http://home.kairo.at/">Robert Kaiser</a></span>,
32"KaiRo" &lt;kairo@kairo.at&gt;
33<br><span class="small">Projektkoordinator,
34<a href="http://www.seamonkey-project.org/">SeaMonkey</a></span>
35</div>
36
37<div class="captionedbox">
38<p class="captionedbox-caption">Folien:
39 <a href="http://kairo.mozdev.org/slides/linuxwochen2010/">http://kairo.mozdev.org/slides/linuxwochen2010/</a></p>
40<div class="captionedbox-content small">
41<ul class="small">
42 <li>Erstellt f&uuml;r die
43 <a href="http://www.linuxwochen.at/">Linuxwochen 2010</a> in Wien.</li>
44 <li>Geschrieben in HTML 5 und CSS.</li>
45 <li>Am besten zu navigieren mit der "Website-Navigationsleiste" von SeaMonkey
46 (alle Folien mit [HTML 2.0] &lt;link&gt;-Tags versehen)</li>
47 <li>F&uuml;r andere: Navigationslinks auf allen Folien, mit "Accesskeys"
48 (z.B. "n"/Alt+Umschalt+W f&uuml;r "Weiter"), rechts/links-Pfeiltasten</li>
49 <li><a href="toc.html">Inhaltsverzeichnis</a></li>
50 <li><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/"><img
51 alt="Lizenziert unter CC-BY-SA," style="border-width:0;vertical-align:bottom;"
52 src="http://i.creativecommons.org/l/by-sa/3.0/at/80x15.png" /></a>
53 05/2010 Robert Kaiser</li>
54</ul>
55</div>
56</div>
57
58</body>
59</html>