add action throbber icon
[lantea.git] / style / loading_action.png
style/loading_action.png