add Linuxwochen 2010 slides
[slides.git] / ubit-wien-2009 /
2009-07-01 robertchange length description
2009-06-30 robertadd images to UBIT talk
2009-06-30 robertadd a first version of the UBIT Wien slides