shorten text on tiles
[slides.git] / linuxwochen2014-fxos /
2014-05-09 Robert Kaiserfix typos
2014-05-08 Robert Kaiserupdate linuxwochen2014 slides for fxos talk
2014-05-08 Robert Kaiseradd first variant of lxww14 slides