complete TOC
authorrobert <robert>
Sun, 22 Mar 2009 15:51:51 +0000 (15:51 +0000)
committerrobert <robert>
Sun, 22 Mar 2009 15:51:51 +0000 (15:51 +0000)
maow-berlin2009-build/toc.html

index 6eb676b6d63c10fe8ac1f945f28330f9194795c7..ee036f31e1719907e16572e5edda1a3842299724 100755 (executable)
 <ul>
  <li><a href="index.html">Startseite</a></li>
  <li><a href="slide_introduction.html">Vorstellung</a></li>
- <li><a href="slide_end.html">Offene Diskussion</a></li>
+ <li><a href="slide_thesystem.html">Das Build-System</a></li>
+ <li><a href="slide_reasons.html">Erweiterungen/XULapps &amp; Build-System</a></li>
+ <li><a href="slide_getstarted.html">Einstieg ins Build-System</a></li>
+ <li><a href="slide_mozconfig.html">Die Einstellungen - mozconfig</a></li>
+ <li><a href="slide_buildapp.html">XULRunner-Anwendung mit Extra-Erweiterung bauen</a></li>
+ <li><a href="slide_makefiles.html">Makefile-Regeln, der Kern der Sache</a></li>
+ <li><a href="slide_jarmaker.html">Der JAR-Maker und jar.mn-Dateien</a></li>
+ <li><a href="slide_appfiles.html">Dateien, die eine Anwendung implementieren muss</a></li>
+ <li><a href="slide_docs.html">Dokumente/Links zum Build-System</a></li>
+ <li><a href="slide_end.html">Demo &amp; Offene Diskussion</a></li>
 </ul>
 </div>
 </div>