add Web 2009 slide to Linuxwochen slides
[slides.git] / fosdem2006 / seamonkey-splash.png
fosdem2006/seamonkey-splash.png