add em:type to state correctly that it's a theme
authorRobert Kaiser <kairo@kairo.at>
Fri, 7 Aug 2009 13:49:26 +0000 (15:49 +0200)
committerRobert Kaiser <kairo@kairo.at>
Fri, 7 Aug 2009 13:49:26 +0000 (15:49 +0200)
commit3d1366d39a0837eb4cfdf7e2d6d2c65708f6f406
tree8bfbedc35ea7b658194eb68cb26d3bb57d791db7
parent2665244bd3d403d2c15c443ec65f39fea7e933c1
add em:type to state correctly that it's a theme
EarlyBlue/install.rdf
LCARStrek/install.rdf