add support for 8bitdo Zero keys
[slides.git] / linuxwochen2014-fxos / mozorg-hack.gif
linuxwochen2014-fxos/mozorg-hack.gif