push length to 20 min
[slides.git] / fosdem2012 / cc-by-sa-80x15.png
fosdem2012/cc-by-sa-80x15.png